Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για νομοσχέδια ανακοινώνει η Υπηρεσία Ενέργειας

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2019.

Οι βασικές πρόνοιες των νομοσχεδίων αφορούν:

  • Καθορισμό του ενδεικτικού και υποχρεωτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας για το 2030.
  • Τροποποιήσεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του υποχρεωτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και του τρόπου με το οποίο δυνατό να επιτυγχάνεται υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Προσθήκη διατάξεων σχετικά με τη μέτρηση και τιμολόγηση παρεχόμενης θερμικής ενέργειας από κεντρική πηγή.
  • Αλλαγές στα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η περιεκτική αξιολόγηση του εθνικού δυναμικού για την ενεργειακή απόδοση σε θέρμανση και ψύξη.
  • Αλλαγές στους κανόνες για πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας: http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/51C9D8D1478F295DC22584850044945C?OpenDocument

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24/10/2019, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις energyservice@mcit.gov.cy και cellinopoulos@mcit.gov.cy.

0 Comments