5. Ασχολία Επιχείρησης: (παρακαλώ σημειώστε ότι ισχύει)

7. Προσωπικό

Ολικός Αριθμός Εργοδοτουμένων

Κατηγορία Προσωπικού Επαγγελματική Ειδικότητα


Τεχνικό Προσωπικό


Γραφειακό Προσωπικό


Επιστημονικό Προσωπικό


9. Δήλωση:

H Επιχείρηση μου συμφωνεί όπως δεσμεύεται από τους κανονισμούς του Καταστατικού του Συνδέσμου όπως ισχύουν σήμερα ή όπως δυνατό να τροποποιούνται από καιρό από καιρό σε καιρό από και με την Έγκριση Γενικών Συνελεύσεων, καθώς επίσης αποδέχεται τον Κώδικα Δεοντολογίας

Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησης μου ως Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ), εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB), όπως επεξεργάζονται τα πιο πάνω δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία μου με έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω τρόπους:
• Επικοινωνία και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη γενική λειτουργία και τις δράσεις του Συνδέσμου
• Προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνεδρίες και Γενικές Συνελεύσεις που διοργανώνονται από το Σύνδεσμο
• Επικοινωνία και ενημέρωση για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για ενεργειακά θέματα και εξελίξεις ή της ΟΕΒ γενικότερα.

Τα στοιχεία διατηρούνται από την ημέρα λήψης του παρόντος εγγράφου μέχρι:
• Η επιχείρηση ενημερώσει την ΟΕΒ ότι δεν επιθυμεί να είναι μέλος του Συνδέσμου.
• Οριστεί άλλο άτομο επικοινωνίας εκ μέρους της επιχείρησης.
• Σε περίπτωση οριστικής αποβολής από τον Σύνδεσμο για λόγους παράβασης των Κανονισμών του Συνδέσμου, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό και στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συνδέσμου, το οποίο διατηρείται από την ΟΕΒ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρεί η ΟΕΒ για σκοπούς του Συνδέσμου, να τα επικαιροποιήσετε ή ακόμα και να ζητήσετε να διαγραφούν, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο pkastanias@oeb.org.cy

Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)