Θέσεις ΠΑΣΕΕΞΕ για τους προϋπολογισμούς του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ για το 2020.

Ο ΠΑΣΕΕΞΕ, ως ο μοναδικός επαγγελματικός σύνδεσμος που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας, ενημερώνει για τις θέσεις του αναφορικά με το πιο πάνω θέμα:

  • Στον προϋπολογισμό του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά σχέδια για παροχή στοχευμένων κινήτρων για υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις. To 60% των εσόδων του Ταμείου προέρχονται από τις επιχειρήσεις (εμπορικό και βιομηχανικό τομέα) και ως εκ τούτου η θέση του ΠΑΣΕΕΞΕ είναι ότι στις επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνονται κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, ως αντιστάθμισμα της συνεισφοράς τους στα έσοδα του Ειδικού Ταμείου.
  • Θεωρούμε μη εύστοχο το μέτρο επιχορήγησης των υπόχρεων μερών με €4,5εκ. καθώς αποτελεί υποχρέωση τους η επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, η οποία πηγάζει μέσα από Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχει άμεση ανάγκη να διευκρινιστεί από το Υπουργείο Ενέργειας ο τρόπος αξιοποίησης του κονδυλίου αυτού από τα υπόχρεα μέρη.
  • Υπάρχει προβληματισμός αναφορικά με τη διαχείριση του αποθεματικού των €34,9εκ. που αναμένεται να υπάρχει στο Ταμείο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και την πλήρη χρήση αυτού εντός του 2020. Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τη μείωση του Τέλους για το 2020 στα €0,005/kWh καθώς βάσει του Δημοσιονομικού πλαισίου του Υπουργείου που κατατέθηκε στη Βουλή, αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί το 2021 στα €0,008/kWh και να επανέλθει στο €0,01/kWh τo 2022. Οι μεγάλες μεταβολές στο Τέλος Κατανάλωσης ΑΠΕ δεν βοηθούν στην στήριξη αναπτυξιακού πλάνου για την προώθηση μέτρων ΑΠΕ και ΕΞΕ, τα οποία θα συνέβαλλαν στην επίτευξη των στόχων που πρέπει να επιτύχει η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων θα απαιτηθούν επενδύσεις 1,3 δις έως το 2030. Τονίζεται ότι τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη του απαιτούμενου στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα “Non-ETS” κατά 24% έως το 2030, αφού στοχεύουν μόνο στο 14%.
  • Αναφορικά με το Σχέδιο ενεργειακών ελέγχων σε ΜΜΕ, θεωρούμε ότι το μέγιστο ποσό χορηγίας που προβλέπεται για κάθε ΜΜΕ είναι πολύ μικρό για να αποτελέσει κίνητρο για την αποτελεσματική προώθηση των ενεργειακών ελέγχων. Επίσης, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα από τις ΜΜΕ αν συνδυαζόταν με επιχορήγηση για την εγκατάσταση μετρητικού συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης.
  • Όσο αφορά τον Δημόσιο τομέα οι εξαγγελίες του ΥΕΕ&Β έκαναν λόγο για δέσμευση €20εκ. από διαρθρωτικά ταμεία, ωστόσο στους προϋπολογισμούς του ειδικού ταμείου συμπεριλαμβάνεται  πρόνοια για χρηματοδότηση €6εκ. για έργα ΑΠΕ/ΕΞΕ. Ο ΠΑΣΕΕΞΕ ενίσταται στη χρήση πόρων του Ταμείου για κάλυψη οιονδήποτε επενδύσεων για έργα ΑΠΕ/ΕΞΕ σε κτίρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα εφόσον μπορούν να διατεθούν πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία.
0 Comments